سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای شیعی 
کارشناسی برنامه 
 
ادامه دارد 
فرهنگی مذهبی 
تدریس 
مدارس علمیه تهران 
مدرس 
 
 
دروس مختلف